මුදල් ප්‍රඥප්ති

1990 අංක 06 දරන මුදල් ප්‍රඥප්තිය 1543-39_ 2008.04.04 2006 අංක 02 දරන මුදල් සංශෝධිත ප්‍රඥප්තිය                           1549-20- 2008.05.16  මුදල් ප්‍රඥප්තිය යටතේ නියෝග 1553-19_2008.06.11 මුදල් ප්‍රඥප්තිය යටතේ නියෝග 1560-28_2008.08.01  මුදල් ප්‍රඥප්තිය යටතේ නියෝග 1626-8_2009.11.04  මුදල් ප්‍රඥප්තිය යටතේ නියෝග  1645-23_2010.03.17  මුදල් ප්‍රඥප්තිය යටතේ නියෝග                                                  1650-31_2010.04.23 2010 අංක 02 දරන මුදල් සංශෝධිත ප්‍රඥප්තිය                              1894-15_2014.12.23 2014 අංක 04 දරන මුදල්…

Details

ආකෘති පත්‍ර

මුද්දර ගාස්තු ආපසු ගෙවීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය   මුද්දර ගාස්තු මතය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය නිසි පරිදි මුද්දර ගාස්තු ගෙවා ඇති බවට සාධන පත් පිටසන් කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය බස්නාහිර  පළාත් මුරි 133.3.1 (අ ) යටතේ ආපසු ගෙවීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය   Price Competition Tax-Return Opinion of valuation for stamp duty Application for online opinion…

Details

කොමසාරිස්තුමාගේ පණිවිඩය

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම පළාත හා වැඩිම ආදායම්ක් රැස් කරනු ලබන බස්නාහිර    පළාතෙහි   මහජනතාවට   හා    බදු   ගෙවන්නන්ට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් නව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණ කිරීමට හැකිවීම පිළිබදව බෙහෙවින් සතුටුවෙමි. විශේෂයෙන් මෑතකදී රජය විසින් ජනතාවට තොරතුරු ලබාගැනීමේ අයිතිය සාක්ෂාත් කරදීම සදහා සම්මත කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබද පනතේ අරමුණු හා අභිලාශයන් වඩාත් ඵලදායී ලෙස ඉටුකර දීමට…

Details