නිළධාරියාගේ නම නිත්‍ය තනතුර තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතට අදාල තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය

 

ජී.අමරසේකර මිය ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) අභියාචනා නිලධාරියා 011-2077270 commissionerrevenuewp@ gmail.com

 

ජී.පී.එම්.‍‍‍‍ෆොන්සේකා මිය කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තොරතුරු නිලධාරියා (කොළඹ කාර්යාලය) 011-2077235 revdepcmb@gmail.com
එච්.ඊ.පීරිස් මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (කොළඹ කාර්යාලය)

 

011-2078886
එස්.එන්.බී.රෝසා මිය කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තොරතුරු නිලධාරියා (මහරගම කාර්යාලය) 011-2840099 revdepmhr@gmail.com
ඩී.කේ.එන්.සමන්මලී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (මහරගම කාර්යාලය) 011-2840099
ඩබ්ලිව්.එස්.ආර්.රුද්‍රිගු මයා කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තොරතුරු නිලධාරියා (කළුතර කාර්යාලය) 034-2223124 revdepklt@gmail.com
එම්.‍‍‍‍ඩී.යූ. ගුණතිලක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (කළුතර කාර්යාලය) 034-2223124
ආර්.එල්.ඒ.ඩබ්ලිව්. රණවැල්ල මිය කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තොරතුරු නිලධාරියා (මුද්දර අංශය) 011-2077248 revdipstmp@sltnet.lk
කේ.ඒ.ඒ.කේ. අමරසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (මුද්දර අංශය) 011-20760306
කේ.එන්.කේ.සිල්වා මිය කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු තොරතුරු නිලධාරියා (ගම්පහ කාර්යාලය) 033-2226530 revdepgmp@gmail.com
ආර්.යූ. මිරිහාගල්ල මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (ගම්පහ කාර්යාලය) 033-2226530
එම්.පී.මධුවන්ති මිය ගණකාධිකාරී තොරතුරු නිලධාරියා (ගිණුම් අංශය) 011-2077165 gethmee@yahoo.com
කේ.ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ඒ.පී. කරුණාසේකර මිය මූල්‍ය සහකාර සහයක නිලධාරියා (ගිණුම් අංශය) 011-2077165
එම්.අශෝක පීරිස් මයා පරිපාලන නිලධාරී තොරතුරු නිලධාරියා

(ප්‍රධාන කාර්යාලය)

 

011-2077268 revenueheadoffice@gmail.com
ඒ.එම්.අරුලන්ද මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර සහයක නිලධාරියා (ප්‍රධාන කාර්යාලය) 011-2077268