නිලධාරියාගේ නම නිත්‍ය තනතුර තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතට අදාල තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ජී.ඒ.එන්.ජයන්ත මයා ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) අභියාචනා නිලධාරියා 011-2077270 commissionerrevenuewp@gmail.com
සම්පත් උඩුමුල්ල මයා පරිපාලන නිලධාරී තොරතුරු නිලධාරියා (ප්‍රධාන කාර්යාල) 011-2077268
කිත්සිරි කුලරත්න මයා ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර සහයක නිලධාරියා (ප්‍රධාන කාර්යාල)
ඩී.ඒ.එස්.දැදිගම මිය නියෝජ්‍ය ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) තොරතුරු නිලධාරියා (කොළඹ කාර්යාල) 011-2077235 revdepcmb@gmail.com
ඩබ්ලිව්.එස්.ආර්.රුද්‍රිගු මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (කොළඹ කාර්යාල) 011-2078886
ජී.අමරසේකර මිය නියෝජ්‍ය ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) තොරතුරු නිලධාරියා(මහරගම කාර්යාලය) 011-2840099 revdepmhr@gmail.com
සුධිරා සමරසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (මහරගම කාර්යාලය) 011-2840099
ඩී.එස්.මලවරආරච්චි මයා නියෝජ්‍ය ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) තොරතුරු නිලධාරියා (කළුතර කාර්යාලය) 034-2223124 revdepklt@gmail.com
ජී. එල්. චන්ද්‍රාණි මිය මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (කළුතර කාර්යාලය) 034-2223124
එම්.සී.ටී.එම්.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය නියෝජ්‍ය ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) තොරතුරු නිලධාරියා (මුද්දර  අංශය) 011-2077248 revdipstmp@sltnet.lk
එච්.ඒ.ජී. ජයවික්‍රම මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (මුද්දර අංශය) 011-2077167
කේ.එන්.කේ.සිල්වා මිය නියෝජ්‍ය ආදායම් කොමසාරිස් (බ.ප) තොරතුරු නිලධාරියා (ගම්පහ  කාර්යාලය) 033-2226530 revdepgmp@gmail.com
එස්. එන්. බී.  රෝසා  මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු සහයක නිලධාරියා (ගම්පහ කාර්යාලය) 033-2226530
එම්.මධුවන්ති මිය ගණකාධිකාරී තොරතුරු නිලධාරියා (ගිණුම් අංශය) 011-2077165 gethmee@yahoo.com
ඊ.එස්.ටී.එදිරිසිංහ මයා මූල්‍ය සහකාර සහයක නිලධාරියා (ගිණුම් අංශය) 011-2077165