නම තනතුර දිගු අංකය කාර්යාල ජංගම දුර.අං. නිවස
ප්‍රධාන කාර්යාලය        
කේ.එන්.කේ. සිල්වා මිය පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් 100 0112077270 0774242246 0112241546
එස්. ඊ. එච්. සී. මුණිදාස මිය ගණකාධිකාරි 102 0112077165 0773524304  
ඩබ්. කේ. ඒ. පී. වල්පොල මිය පරිපාලන නිලධාරි 108 0112077268 0768695263 0112242346
එච්. පී. එම්. ඩී. කල්දේරා මිය මූල්‍ය සහකාර 103 0112077165 0719449016  
           
කොළඹ කාර්යාලය          
ආර්.එල්.ඒ. වින්ධ්‍යා රණවැල්ල මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 200 0112077235 0717319250 0112745679
එම්.ඩි.යු. ගුණතිලක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 201 0112078886 0710196469 0342225869
එච්.ඊ.එම්.අයි.ඩබ්.ජේ.කේ. ඒකනායක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු  203 0112896886 0714444224  
ආර්.යු. මිරිහාගල්ල මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 219 0112077163 0714453238 0332226340
එච්.ආර්.ඒ.ජේ.අයි. රණසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 205 0112078928 0714417702 0112402451
ආර්.ඩී.ටී.පී. පුෂ්පකුමාරි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 208 0112078928 0776175996  
එච්.ඒ. ගාමිණි ජයවික්‍රම මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 207 0112078928 0714413282 0112700447
එල්.එච්.සී.ජේ. ලියනහිටි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 212 0112078969 0716712999 0332227308
එන්.ඩී.නිමල්සිරි මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 217 0112077163 0716561071 0112188180
එච්.එම්.එස්. කරුණාරත්න මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 216 0112078964 0777186469  
කේ.කේ.ඩි.ඒ.කේ. ගුණවර්ධන මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 209 0112076969 0718430947  
එම්.පී.පී.කරුණාරත්න මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 210 0112078969 0714413312 0112157310
එස්.එච්.එස්.ප්‍රනාන්දු මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 218 0112077163 0715619692 0113124110
යු.කේ.ඒ.පාලිත ජයලත් මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 211 0112078969 0716385183 0332294445
එස්.ඩී.ජයරත්න මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 213 0112078964 0714100846 0112847692
කේ.ඩි.ඒ.රණසිංහ ආරච්චි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 206 0112078928 0715249600 0112412103
ටී.ටී.ප්‍රේමශාන්ත මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 220 0112077163 0715639484 0112801448
ඩී.පී.දන්වත්ත මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 215 0112078964 0714410723 0382240937
ඩී.ඩී.සි.ඩී කුලරත්න මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 214 0112078964 0718029605 0112295568
ඩබ්.ඒ.අජිත් පත්මසිරි මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 202 0112078886 0716277291 0112409280
එම්.ජී.අයි.යූ.ගමගේ මිය තක්සේරුකරු 204 0112078886 0714410687 0382283478
         
මුද්දර කාර්යාලය          
එස්.එන්.බි. රෝසා මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 112 0112077248 0704332046 0332246430
යු.ජේ.අයි. ද සිල්වා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 115 0112076306 0718103058 0112073224
එච්.ඩී.ආර්.පී. ගුණසේකර මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 121 0112078941 0771844905  
එල්.එන්.ආර්.එස්. සමරසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 113 0112077246 0714444232  
ජේ.ආර්. දහනායක මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 118 0112077167 0714435832  
බී.කේ.එස්. ලක්මාලි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 116 0112077306 0718140821  
කේ.ඩබ්.ආර්.කාරියවසම් මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 120 0112077167 0714413045 0332293211
එච්.ඩී.ඒ.නිශාන්ත මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 119 0112077167 0718115963 0112539644
ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී. සුජිව මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 117 0112077167 0715350490  
කේ.එල්.වී.එච්. ගුණරත්න මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු  123 0112078941 0714399096 0382256519
ඩී.ඩී.ජයනෙත්ති මිය තක්සේරුකරු 124 0112078941 0717122517 0344903166
එම්.එච්.ප්‍රියන්ති මිය තක්සේරුකරු 125 0112078941 0702713814  
           
මහරගම කාර්යාලය          
ජි.පි. එම්. ෆොන්සේකා මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0112840099 0718225673 0332255430
එච්.ඊ. පිරිස් මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0719593569 0112620297
පී.පී.එච්. ජයන්ත මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0714319174 0112911698
පී.සී. සිමිත්‍රආරච්චි මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112851792 0714425047 0112789335
ඊ.ඩී.වී.එස්. ජයරෝහණ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837398 0714444215 0112604528
එම්.එල්.පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112851792 0719605642 0363360351
කේ.එම්.එල්. ග්‍රේරු මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896302 0714443900 0112850275
කේ.ඒ. චන්ද්‍රලතා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0763397186 0114973980
ඒ.එල්.එච්.යු.ආර්. අතපත්තු මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837398 0718130837 0114592177
කේ.කේ.පුෂ්පසිරි මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896303 0714413274 0112073224
ඩී.ආර්.සී.මුණසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896303 0768136162 0112762536
එස්.ඩී.ඩී.සිල්වා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896303 0710992928  
ඩී.එම්.යූ.කේ.ඒකනායක මයා තක්සේරුකරු   0112851792 0714809875 0112085536
           
ගම්පහ කාර්යාලය          
ඩබිලිව්.එස්.ආර්. රුද්‍රිගු මයා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0332226530 0718037230 0312239693
කේ.කේ. ආර්. ආර්. කුමාර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0714413273  
පි.ඩබ්.ආර්. වීරසුරිය මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0717896444 0112290376
ජී.ජී. ශ්‍රියානි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0710420452 0332248430
පී.එම්. වැන්දබෝනා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0718087850 0112294741
එම්.එස්.ආර්.එම්.පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332233136 0754413046  
එච්.ආර්.පී. බුද්ධික මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0714404314  
අයි.පී.ජේ. චන්ද්‍රලතා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0712482271 0332271641
ඩී.එස්.එස්.පීරිස් මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332233136 0718225671 0112970814
පි.ඒ.එස්.එන්.පුල්ලප්පෙරුම මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0762338243 0332286725
එම්.වී.පි.සිසිර කුමාර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0718015869 0332246430
ඩී.පී. එදිරිසිංහ මෙය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0714424986 0112189167
ඩබ්.පි.එස්.වර්ණකුලසුරිය මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0717773175 0332227995
ආර්.ඒ.ඩී.එස්.රාජපක්ෂ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0771622465  
කේ.ඒ.ඩි.ගුණවර්ධන මයා තක්සේරුකරු   0332230121 0713552846  
වයි.ඩී.එස්.චිත්‍රාංගනී මෙය  තක්සේරුකරු   0332230121 0702714174 0112970552
ජේ.එස්.එස්.එම්.ප්‍රශාන්ති මිය  තක්සේරුකරු   0332233136 0703964493  
ටී.කේ.එන්.සෙනෙවිරත්න මිය  තක්සේරුකරු   0332230121 0761366653  
           
කළුතර කාර්යාලය          
ඩී.කේ.එන්. සමන්මලි මිය නියෝජ්‍ය ආදායම් කොමසාරිස්   0342223124 0768118704  
ඩී.එම්. උදයසිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0713110632 0382244812
කේ.ඒ.ඒ.කේ. අමරසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221282 0714457958 0342220914
ජි.එල්. චන්ද්‍රානි මෙය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221282 0712232322  
ඒ.එස්. සමරක්කොඩි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0714448471 0342227006
සි.ටි.වයි.කේ. පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0765813857  
බී.කේ.එස්.ඒ. කුමාර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0714802899  
පී.පී.ටී ඇන්තනි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221269 0714399034  
එම්.එස්.එම්.කරුණාතිලක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342223032 0718243893 0382291021