බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
     
ප්‍රධාන කාර්යාලය ජී.ඒ.එන්. ජයන්ත දු.ක. –  011-2077270
කොමසාරිස් නො. 204 ෆැක්ස්    –  011-2077270
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත ඊමේල් –
  බත්තරමුල්ල.  
කොළඹ කාර්යාලය ඩී.ඒ.එස්. දැදිගම දු.ක-  011-2077235
නියොජ්‍යකොමසාරිස් නො. 204 ෆැක්ස්-  011-2077235
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත ඊමේල් –
  බත්තරමුල්ල.  
මහරගමකාර්යාලය

නියොජ්‍යකොමසාරිස්

පී.අමරසේකර මිය

171- 1/1,චන්ද්‍රසිරි ගොඩනැඟිල්ල

පරණ කොට්ටාව පාර,නාවින්න,

මහරගම.

දු.ක –   011-2840099

011- 2840099

011-2837399

011- 2851792

ෆැක්ස්-  011-2840099

ඊමේල් –

ගම්පහකාර්යාලය කේ.එන්.කේ.සිල්වා මිය දු.ක – 033-2226530
කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු කච්චේරි සංකීර්ණය        033-2230121

033- 2222277

  බැන්ඩියමුල්ල                   033- 2233136
  ගම්පහ. ෆැක්ස්    -033-2226530

ඊමේල් –

කඵතරකාර්යාලය ඩී.එස්..මලවරආරච්චි මයා දු.ක. – 034-2223124
නියොජ්‍යකොමසාරිස් 195/2 ,ගාලු පාර, කළුතර දකුණ.                   034- 2223032
                    034- 2221269

034-2221282

    ෆැක්ස්     –  0342223124

ඊමේල් –

මුද්දර අංශය එම්.ටී.එම්.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය දු.ක -011-2077248
නියොජ්‍යකොමසාරිස් නො. 204 ෆැක්ස්     –  011-2077248
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත ඊමේල් –
  බත්තරමුල්ල.  
ගිණුම් අංශය  

එම්.පී.මධුවන්ති මිය

දු.ක-  011-2077165
ගණකාධිකාරී නො. 204 ඊමේල් –
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත  
  බත්තරමුල්ල.  
පාලන අංශය සම්පත් උඩුමුල්ල මයා දු.ක. -034-2077268
පරිපාලන නිලධාරී නො. 204 ඊමේල් –
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත  
  බත්තරමුල්ල.  
පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව – බස්නාහිරපළාත    
දුරකතන නාමාවලිය – 2017        
           
නම තනතුර දිගු අංකය කාර්යාලය ජංගම දුර. අං. නිවස
ප්‍රධාන කාර්යාලය          
ජී.ඒ.එන්. ජයන්ත මයා ආදායම් කොමසාරිස් 100 0112077270 0716116688 0342280108
එම්.පී. මධුවන්ති මිය ගණකාධිකාරී 116 0112077165 0718384161  
සම්පත් උඩුමුල්ල මයා පරිපාලන නිලධාරී 103 0112077268 0714415362  
සම්පත් එදිරිසිංහ මයා මූල්‍ය සහකාර 117 0112077165 0714415382 0334901286
ඩී.කේ.එන්. සමන්මලී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 124 0112078969 0718127024  
පී.සී. සිමිත්‍රආරච්චි මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 132 0112077163 0714425047 0112789335
එච්.ඩී. අජිත් නිශාන්ත මයා තක්සේරුකරු 104 0112077167 0718115963  
           
කොළඹ කාර්යාලය          
ඩී.ඒ.එස්. දැදිගම මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 118 0112077235 0714465276 0112958040
ඩබ්ලිව්.එස්.ආර්. රුද්‍රිගු මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 121 0112078886 0718037230 0312239693
වින්ද්‍යා රණවැල්ල මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 130 0112078928 0717319250 0112745679
ආර්.යූ. මීරියගල්ල මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 137 0112077163 0714453238 0332226340
එච්.ඊ. පීරිස් මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 122 0112078969 0719593569 0112620297
එච්.ඊ.ඩබ්.අයි.ජේ.කේ. ඒකනායක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 129 0112078928 0714444224 0112867531
එච්.එම්.එස්. කරුණාරත්න මිය. ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 121   0777186469  
එච්.ආර්.ඒ.ජේ.අයි. රණසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 120 0112078886 0714417702 0112402451
කේ.කේ.ආර්. රසත්කුමාර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 133 0112078964 0714413273 0117906148
ජී.ජී. ශ්‍රියානි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 138 0112077163 0719478118 0332248430
ඩී.පී. දන්වත්ත මිය තක්සේරුකරු 136 0112077163 0714410723 0382240937
පී. දිසානායක මිය තක්සේරුකරු 136 0112077163 0714928647 0112156353
ඩී.ආර්.සී. මුණසිංහ මිය තක්සේරුකරු 134 0112078964 0757476022 0112762536
එස්.එච්.එස්. ප්‍රනාන්දු මයා තක්සේරුකරු 134 0112078964 0715619692 0113124110
චිත්‍රානි කුලරත්න මිය තක්සේරුකරු 131 0112078928 0718029605 0112295568
රුවන් කාරියවසම් මයා තක්සේරුකරු 131 0112078928 0714413045 0332293211
           
මුද්දර අංශය          
එම්.සී.ටී.එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 102 0112077248 0714413210 0785234567
ජී.පී.එච්. ජයන්ත  මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 107 0112078941 0714319174 0112911698
එච්.ඒ.ජී. ජයවික්‍රම මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 106 0112077167 0714413282 0112768446
බී.කේ.එස්. ලක්මාලි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 123 0112078969 0718140821 0112770735
ඩබ්.ඒ.කේ. චාන්දනී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 108 0112078941 0718157138 0112831755
එච්.ඩී.ආර්.පී. ගුණසේකර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 109 0112077246 0712137919 0113124110
ආර්.ඩී.ටී.පී. පුෂ්පකුමාරි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 110 0112078941 0776175996 0113123671
එම්.පී.පී. කරුණාරත්න මිය තක්සේරුකරු 105 0112076306 0714413312 0112157310
යූ.පී. ජයලත් මයා තක්සේරුකරු 105 0112076506 0716385183 0332294445
එස්.ඩී. ජයරත්න මයා තක්සේරුකරු 107 0112077167 0714100846 0112847692
එම්. ගමගේ මයා තක්සේරුකරු 111 0112077246 0714444306 0112098231
ටී.ටී. ප්‍රේමශාන්ත මයා තක්සේරුකරු 111 0112077246 0715639484 0112801448
           
මහරගම කාර්යාලය          
ජී. අමරසේකර මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0112840099 0714425110 0112803140
එම්.ඩී.යූ. ගුණතිලක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0727070273 0342225869
ඩී.එම්. උදයසිරි මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0713110632 0382244812
යූ.ජේ.අයි. ද සිල්වා මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0716353140 0112073224
ඊ.ඩී.වී.එස්. ජයරෝහණ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0714444215 0112604528
කේ.ඒ.පී.ජී. පෙරේරාමිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112851792 0714444235 0112850539
එම්.එල්. පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   112896302 0719605642 0363360351
එල්.එන්.ආර්.එස්.සමරසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896303 0714444232 0112911945
කේ.එල්.වී.එච්. ගුණරත්නමිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0714399096  
ජේ.ආර්. දහනායකමයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112851792 0714435832 0113114586
කේ.එම්.එල්. ග්‍රේරු මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896302 0714443900 0112850275
කේ.ඒ. චන්ද්‍රලතා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896302   0114973980
පී.පී. ඇන්තනි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0714399034  
ඒ.එච්.යූ.ආර්. අතපත්තු මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112851792 0718130837 0114592177
ඩී.පී. එදිරිසිංහ මෙනවිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0714424986 0112189167
ඩබ්ලිව්.ඩී.ඩි. සුජීව මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896302 0776206462  
කේ.ඩී.ඒ. රණසිංහආරච්චිමිය තක්සේරුකරු   0112896303 0715249600 0112412103
කේ.කේ. පුෂ්පසිරි මයා තක්සේරුකරු     0728103058 0112073224
එච්.ඩී.ඩී. සිල්වා මිය තක්සේරුකරු     0710992926  
එන්.ඩී. නිමල්සිරි මයා තක්සේරුකරු   0112837399 0716561071 0112188180
           
ගම්පහ කාර්යාලය          
කේ.එන්.කේ. සිල්වාමිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0332226530 0774242246 0112241546
එස්.එන්.බී. රෝසා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332233136 0716004645 0332246430
ජී.පී.එම්. ‍පොන්සේකා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0718225673 0332255430
පී.ඩබ්.ආර්. වීරසූරිය මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0717896444 0112290376
පී.එම්. වැන්දබෝනා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0718087850 0333341634
එම්.එස්.ආර්.එම්. පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332230121 0714413056 0335812353
එච්.ආර්.පී. බුද්ධික මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222277 0714404314  
ජේ.පී.ජේ. චන්ද්‍රලතා මිය තක්සේරුකරු   0332230121 0712482271 0332271641
ඩී.එස්.එස්. පීරිස් මිය තක්සේරුකරු     0718225671 0112970814
ඩබ්.පී.එස්. වර්ණකුලසූරිය මයා තක්සේරුකරු   0332230121 0714413175 0332227995
පී.ඒ.එස්.එන්. පුල්ලෙපෙරුම මයා තක්සේරුකරු   0332230121 0714413291 0332286725
ඩබ්.ඒ. අජිත් පත්මසිරි මයා තක්සේරුකරු   0332230121 0716277291 0112409280
එම්.වී.පී.  සිසිර කුමාර මයා තක්සේරුකරු   0332230121 0718015869 0332246430
දම්මිකා රාජපක්ෂ මෙනවිය තක්සේරුකරු   0332222277 0718029601  
එල්.එච්.සී.ජේ. ලියනහිටි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු     0716712999 0332227285
           
කළුතර කාර්යාලය          
එස්. මල්ලවආරච්චි මයා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0342223124 0713098843 0382235259
ජී.එල්. චන්ද්‍රානි මෙනවිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342223032 0712500557 0343341637
ඩී.එම්. රණවීර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221269 0714413280 0343341346
ඒ.එස්. සමරක්කොඩි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342223032 0714448471 0343302660
සී.ටී.වයි.කේ. පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221282 0717004408 0114908788
කේ.ආර්.ඩි.ඒ.කේ. ගුණවර්ධනමයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221269 0718430947 0343444227
බී.කේ.එස්.ඒ. කුමාර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221282 0714802899  
කේ.ඒ.ඒ.කේ. අමරසිංහමයා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221282 0714457958 0342220914
එම්.එම්.එස්.එන්.කරුණාතිලක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342223032 0718243893  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit