බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
     
ප්‍රධාන කාර්යාලය ජී. අමරසේකර මිය දු.ක. –  011-2077270
කොමසාරිස් නො. 204 ෆැක්ස්    –  011-2077270
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත ඊමේල් –
  බත්තරමුල්ල.  
කොළඹ කාර්යාලය ජී.පී.එම්. ෆොන්සේකා දු.ක-  011-2077235
නියොජ්‍යකොමසාරිස් නො. 204 ෆැක්ස්-  011-2077235
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත ඊමේල් –
  බත්තරමුල්ල.  
මහරගමකාර්යාලය

නියොජ්‍යකොමසාරිස්

එස්.එන්.බී. රෝසා

171- 1/1,චන්ද්‍රසිරි ගොඩනැඟිල්ල

පරණ කොට්ටාව පාර,නාවින්න,

මහරගම.

දු.ක –   011-2840099

011- 2840099

011-2837399

011- 2851792

ෆැක්ස්-  011-2840099

ඊමේල් –

ගම්පහකාර්යාලය කේ.එන්.කේ. සිල්වා දු.ක – 033-2226530
කාර්යභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු කච්චේරි සංකීර්ණය        033-2230121

033- 2222277

  බැන්ඩියමුල්ල                   033- 2233136
  ගම්පහ. ෆැක්ස්    -033-2226530

ඊමේල් –

කඵතරකාර්යාලය ඩබ්ලිව්.එස්.ආර්. රොඩ්රිගෝ දු.ක. – 034-2223124
නියොජ්‍යකොමසාරිස් 195/2 ,ගාලු පාර, කළුතර දකුණ.                   034- 2223032
                    034- 2221269

034-2221282

    ෆැක්ස්     –  0342223124

ඊමේල් –

මුද්දර අංශය එම්.ටී.එම්.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය දු.ක -011-2077248
නියොජ්‍යකොමසාරිස් නො. 204 ෆැක්ස්     –  011-2077248
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත ඊමේල් –
  බත්තරමුල්ල.  
ගිණුම් අංශය  

එම්.පී.මධුවන්ති මිය

දු.ක-  011-2077165
ගණකාධිකාරී නො. 204 ඊමේල් –
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත  
  බත්තරමුල්ල.  
පාලන අංශය සම්පත් උඩුමුල්ල මයා දු.ක. -034-2077268
පරිපාලන නිලධාරී නො. 204 ඊමේල් –
  ඩෙන්සිල් කොබ්බැකඩුව මාවත  
  බත්තරමුල්ල.  
පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව – බස්නාහිරපළාත    
දුරකතන නාමාවලිය – 2019        
නම තනතුර ව්‍යාප්ති කාර්යාලය ජංගම ස්ථීර
ප්‍රධාන කාර්යාලය          
ජී. අමරසේකර මිය කොමසාරිස් 100 0112077270 0714425110 0112803140
එල්.එන්.ආර්.එස්. සමරසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
104
0112077167 0714444232 0112911945
එම්.එල්. පෙරේරා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 143 0719605642 0363360351
පී.සී. සිමිත්‍රිආරච්චි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 106 0714425047 0112789335
එම්.පී. මධුවන්ති ගණකාධිකාරී
116
0112077165 0718384161  
දම්මිකා දෝලවත්ත මහත්මිය මූල්‍ය සහකාර 117 0714312956  
එම්. අශෝක පීරිස් මහතා පරිපාලක. නිලධාරී 103 0112077268 0718071662  
කොළඹ කාර්යාලය          
ජී.පී.එම්. ෆොන්සේකා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්     0718225673 0332255430
එච්.ආර්.පී. බුද්ධික ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
131
0112078928 0714404314  
කේ.ඒ. චන්ද්‍රලතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 129 0763397186 0114973980
එම්.වී.පී. සිසිර කුමාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 145 0718015869 0332246430
ඩී.එස්. පීරිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 130 0718225671 0112970814
කේ.එම්.එල්. ග්‍රෙරු ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
124
0112078969 0714443900 0112850275
පී.ඩබ්ලිව්.ආර්. වීරසූරිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 122 0717896444 0112290376
පී.එම්. වැන්දබෝනා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 121 0718087850 0333341634
ඩී.ආර්.සී. මුනසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 123 0757476022 0112762536
ආර්.ඒ.ඩී.එස්. රාජපක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
146
0112078964 0718029601  
අයි.පී.ජේ. චන්ද්‍රලතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 133 0712482271 0332271641
B.K.S.A. කුමාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
119
0112078886 0714802899  
එච්.ඊ. පීරිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 120 0719593569 0112620297
ඒ.එච්.යූ.ආර්. අතපත්තු ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
137
0112077163 0718130837 0114592177
H.E.W.I.J.K ඒකනායක මහත්මිය. ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 138 0714444224 0112867531
ජේ.ආර්. දහනයක මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 147 0714435832 0113114586
ඩී.එම්. උදයසිරි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 136 0713110632 0382244812
එන්.ඩී නිමල්සිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 139 0716561071 0112188180
මුද්දර ගාස්තු          
වින්ධ්‍යා රණවැල්ල මහත්මිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 102 0112077248 0717319250 0112745679
ජී.පී.එච්. ජයන්ත මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 149 0112077167 0714319174 0112911698
එම්.එස්.ආර්.එම්. පෙරේරා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
107
0112078941 0714413056 0335812353
සී.ටී.වයි.කේ. පෙරේරා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 110 0717004408 0114908788
කේ.ඩී.ඒ. රණසිංහආරාච්චි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 108 0715249600 0112412103
ජී.පී.එම්. ෆොන්සේකා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
113
0112076306 0718225673 0332255430
ඩී. පී. එදිරිසිංහ මෙනවිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 105 0714424986 0112189167
ඊ.ඩී.වී.එස්. ජයරෝහන ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
111
0112077246 0714444215 0112604528
ජී. එල්. චන්ද්‍රානි මෙනවිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 109 0712500557 0343341637
එම්. ගමගේ මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 144 0714444306 0112098231
කේ.කේ. පුෂ්පසිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
134
0112078964 0728103058 0112073224
පී.ඒ.එස්.එන්. පුල්ලෙපෙරුම මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 151 0714413291 0332286725
ඩබ්ලිව්.පී.එස්. වර්නකුලසූරිය මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 151 0714413175 0332227995
මහරගම කාර්යාලය –          
එස්.එන්.බී. රෝසා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0112840099 0716004645 0332246430
ඩී.කේ.එන්. සමන්මාලි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0718127024  
එච්.ඒ.ජී. ජයවික්‍රම ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0112896302 0714413282 0112768446
එම්.එම්.එස්.එන්. කරුණාතිලක ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0718243893  
ඩබ්ලිව්.ඩී. සුජීව ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0776206462  
යූ.පී. ජයලත් ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0716385183 0332294445
පී. දිසානායක මහත්මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714928647 0112156353
එච්.ඩී.ඩී. සිල්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0710992926  
බී.කේ.එස්. ලක්මාලි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0112837308 0718140821 0112770735
යූ.ජේ.අයි. ද සිල්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0716353140 0112073224
ඒ.එස්. සමරක්කෝඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112837399 0714448471 0343302660
එච්.ඩී. අජිත් නිශාන්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0112851792 0718115963  
එස්.ඩී. ජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714100846 0112847692
එම්.පී.පී. කරුණාරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714413312 0112157310
ටී. ටී. ප්‍රේමශාන්ත මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0112896303 0715639484 0112801448
ගම්පහ කාර්යාලය –          
කේ.එන්.කේ. සිල්වා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0332226530 0774242246 0112241546
එච්.එම්.එස්. කරුණාරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0332233136 0777186469  
එච්.ඩී.ආර්.පී. ගුණසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0712137919 0113124110
එල්.එච්.සී.ජේ මහත්මිය ලියනහිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0716712999 0332227285
එස්.එච්.එස්. ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0715619692 0113124110
ආර්.ඩී.ටී.පී. පුෂ්පකුමාරි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0332222121 0776175996 0113123671
ජී.ජී. ශ්‍රියානි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0332230121 0719478118 0332248430
ඩබ්ලිව්.ඒ. අජිත් පත්මසිරි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0716277291 0112409280
කේ.ඩබ්ලිව්.ආර්. කාරියවසම් ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714413045 0332293211
ආර්.යූ. මිරිහාගල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0332222277 0714453238 0332226340
එච්.ආර්.ඒ.ජේ. රණසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714417702 0112402451
කේ.කේ.ආර්. රසත් කුමාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714413273 0117906148
චිත්‍රානි කුලරත්න මහත්මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0718029605 0112295568
කළුතර – කාර්යාලය          
ඩබ්ලිව්.එස්.ආර්. රොඩ්රිගෝ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්   0342223124 0718037230 0312239693
එම්.ඩී.යූ. ගුණතිලක ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0342223032 0727070273 0342225869
ඩී.පී. දන්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714410723 0382240937
කේ.ඒ.ඒ.කේ. අමරසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714457958 0342220914
කේ.ආර්.ඩී.ඒ.කේ. ගුණවර්ධන ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු   0342221269 0718430947 0343444227
පී.පී. ඇන්තනි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු
 
     
 
0342221282 0714399034  
කේ.එල්.වී.එච්. ගුණරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු 0714399096  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit