කොමසාරිස්තුමියගේ පණිවිඩය

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම පළාත හා වැඩිම ආදායමක් රැස් කරනු ලබන බස්නාහිර    පළාතෙහි   මහජනතාවට   හා    බදු   ගෙවන්නන්ට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් නව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණ කිරීමට හැකිවීම පිළිබදව බෙහෙවින් සතුටුවෙමි.

තව කියවන්න

මාර්ග සිතියම

mp

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාත තුළ ජන ජීවිතය ඉහළ නැංවීමෙහිලා සැලසුම් කරනු ලබන ආර්ථික, සාමාජීය හා දේශපාලනික උපනතීන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන බදු , ගාස්තු සහ වෙනත් ආදායම්  රැස්කිරීම පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇති මෙහෙවර  වන්නේය.  මෙම මෙහෙවර ඉටු කිරීමට සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය එක්සත්ව කැපවී සිටී.

 

දැක්ම

ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය උදෙසා බස්නාහිර පළාත් සභාව සවිබල ගැන්වීම.

 

කොමසාරිස් තුමියට පණිවිඩයක්

Send messageclear

බස්නාහිර පළාත තුල අපගේ සේවාවන්

  • නිශ්චල දේපළ පැවරීමට අදාළව මුද්දර ගාස්තු මතය ලබා දීම.
  • නිසි පරිදි මුද්දර ගාස්තු ගෙවූ බවට ඔප්පු සහතික කිරීම.
  • බඩු උකස් ගැනීමේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම සහ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු ඇතුළු නියාමන කටයුතු.
  • තෑගි තරඟ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හා එයට අදාල බදු අය කිරීම.
  • ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කැණීමේ ව්‍යාපාරයන්හි පිරිවැටුම මත බදු අය කිරීම.
  • නිශ්චල දේපළ පැවරීමට අදාළ මුද්දර ගාස්තු, උසාවි දඩ හා ලේඛන මත අය කරන මුද්දර ගාස්තු පළාත් පාලන ආයතන වෙත පැවරීම.

 

තව කියවන්න

Last updated: January 31, 2024 at 5:26 am