උකස් බද්ද

උකස් බදු ගැන

1988 අංක 30 දරන බැංකු පනතේ අර්ථානුකූලව බලපත්ර ලාභී බැංකුවක් නොවන පළාතේ සෑම උකස් ව්යා පාරයක් නියාමනය කිරීමට පනවන ලද බලපත්රා ගාස්තුවකි.

උකස් බදු අනුපාතය

1. එක් වරක් අය කරන බඩු උකස් ව්යාකපාරයක් ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 25,000/=
2. බඩු උකස් ව්යාරපාරයක් සඳහා ඇප තැන්පත් මුදල රු. 100,000/=
3. බඩු උකස් ව්යාඅපාරයක් සඳහා වාර්ෂික බලපත්ර. ගාස්තුව රු. 5,000/=

උකස් බදු තක්සේරුව

බාගතකිරීම්

circiularsstatuesgazzetsform_icon5

පනත්          ප්‍රඥප්ති          ගැසට්              අයදුම් පත්‍ර

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit