• බස්නාහිර පළාත තුල පවත්වාගෙන යනු ලබන බැංකු හැර සියලුම උකස් ආයතන පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලබා ගත යුතු උකස් බලපත්රර නිකුත් කිරීම.
  • බස්නාහිර පලාත තුල පවත්වාගෙන යනු ලබන බැංකු හැර උකස් ආයතන නියාමනය කිරීම, වෙන්දේසි පැවැත්වීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.