மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்

• மேல் மாகாணத்தினுள் சொத்து ஒன்றினை பரிசாக அல்லது விற்பதன் அடிப்படையில் கையளிக்கும் போது மாகாண சபைக்கு செலுத்த வேண்டிய முத்திரைக் கட்டணத்திற்காக கருத்தினை வழங்குதல். • வங்கிகள் தவிர்ந்த அடகு தாபனம் ஒன்றினைப் பேணிச் செல்வதற்காக பிரதேச செயலாளர் காரியாலயங்களின் மூலம் பெற்றுக் கொண்ட அடகு அனுமதிப் பத்திரங்கள் மேல் மாகாணத்தினுள் மாகாண இறைவரித் திணைக்களத்தின் மூலம் 2015.06.09 வழங்கப்பட்டது. • மேல் மாகாணத்தினுள் கனிய வளங்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்காக செலுத்த வேண்டிய கனிய வள வரியை…

Details