மேல் மாகாணத்தின் இறைவரித் திணைக்களம்
     
பிரதான காரியாலய ஆணையாளர் ஜீ.ஏ.என்.ஜயந்த தொ.இ. –  011-2077270
  இல. 204 பக்ஸ்    –  011-2077270
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை ஈமேல் –
  பத்தரமுல்ல.  
கொழும்பு காரியாலயம் டி.ஏ.எஸ்.ததிகம தொ.இ –  011-2077235
பிரதி ஆணையாளர் இல. 204 பக்ஸ் –  011-2077235
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை ஈமேல் –
  பத்தரமுல்ல.  
கொழும்பு காரியாலயம்

பிரதி ஆணையாளர்

திருமதி. பீ.அமர சேகர

171- 1/1,சந்திர சிறிக் கட்டடம்

பழைய கொட்டாவ வீதி,நாவின்ன,

மகரகம.

தொ.இ .-   011-2840099

011- 2840099

011-2837399

011- 2851792

பக்ஸ் –    011-2840099

ஈமேல் –

கம்பஹா காரியாலயம் திருமதி.கே.என் கே. சில்வா தொ.இ. –  033-2226530
விடயப் பொறுப்பு சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் கச்சேரிக் கட்டடம்             033-2230121

033- 2222277

  பண்டியமுல்ல                   033- 2233136
  கம்பஹா. பக்ஸ்   –  033-2226530

ஈமேல் –

களுத்துறை காரியாலயம் திரு.டி. எஸ்.மலவறாச்சி தொ.இ. – 034-2223124
பிரதி ஆணையாளர் 195/2 ,காலி வீதி,

களுத்துறை தெற்கு.

                  034- 2223032
                    034- 2221269

034-2221282

    பக்ஸ்    –  0342223124

ஈமேல் –

முத்திரைப் பிரிவு திரு.எம்.ரீ.எம்.எஸ்.பெர்ணாந்து தொ.இ –  011-2077248
பிரதி ஆணையாளர் இல. 204 பக்ஸ்     –  011-2077248
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை ஈமேல் –
  பத்தரமுல்ல.  
கணக்குப் பிரிவு  

திருமதி எம் பீ..மதுவந்தி

தொ.இ –  011-2077165
கணக்காளர் இல. 204 ஈமேல் –
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை  
  பத்தரமுல்ல.  
தாபனப் பிரிவு திரு சம்பத் உடுமுல்ல தொ.இ. -034-2077268
நிர்வாக  உத்தியோகத்தர் இல. 204 ஈமேல் –
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை  
  பத்தரமுல்ல.  

 

 

DEPARTMENT OF REVENUE – WESTERN PROVINCE
TELEPHONE DIRECTORY – 2019
           
Name Designation Extention Office Mobile Residence
Head Office          
Mrs. G. Amarasekara Commissioner 100 0112077270 0714425110 0112803140
Mrs. L.N.R.S. Samarasinghe Senior Assessor
104
0112077167 0714444232 0112911945
Mrs. M.L. Perera Senior Assessor 143 0719605642 0363360351
Mr. P.C. Simithriarachchi Senior Assessor 106 0714425047 0112789335
Mrs. M.P. Maduwanthi Accountant
116
0112077165 0718384161  
Mrs. Dammika Dolawatta Finance Asst. 117 0714312956  
Mr. M. Ashoka Peiris Admin. Officer 103 0112077268 0718071662  
Colombo Office          
Mrs. G.P.M. Fonseka Deputy Commissioner     0718225673 0332255430
Mr. H.R.P. Buddika Senior Assessor
131
0112078928 0714404314  
Mrs. K.A. Chandralatha Senior Assessor 129 0763397186 0114973980
Mr. M.V.P. Sisira Kumara Assessor 145 0718015869 0332246430
Mrs. D.S.S. Peiris Assessor 130 0718225671 0112970814
Mrs. K.M.L. Greru Senior Assessor
124
0112078969 0714443900 0112850275
Mrs. P.W.R. Weerasooriya Senior Assessor 122 0717896444 0112290376
Mrs. P.M. Vandabona Senior Assessor 121 0718087850 0333341634
Mrs. D.R.C. Munasinghe Assessor 123 0757476022 0112762536
Miss. R.A.D.S. Rajapaksa Assessor
146
0112078964 0718029601  
Mrs. I.P.J. Chandralatha Assessor 133 0712482271 0332271641
Mr. B.K.S.A. Kumara Senior Assessor
119
0112078886 0714802899  
Mrs. H.E. Peiris Senior Assessor 120 0719593569 0112620297
Mrs. A.H.U.R. Athapaththu Senior Assessor
137
0112077163 0718130837 0114592177
Mrs. H.E.W.I.J.K. Ekanayake Senior Assessor 138 0714444224 0112867531
Mr. J.R. Dahanayaka Senior Assessor 147 0714435832 0113114586
Mr. D.M. Udayasiri Senior Assessor 136 0713110632 0382244812
Mr. N.D. Nimalsiri Assessor 139 0716561071 0112188180
Stamp Duty          
Mrs. Vindya Ranawella Deputy Commissioner 102 0112077248 0717319250 0112745679
Mr. G.P.H. Jayantha Senior Assessor 149 0112077167 0714319174 0112911698
Mrs. M.S.R.M. Perera Senior Assessor
107
0112078941 0714413056 0335812353
Mrs. C.T.Y.K. Perera Senior Assessor 110 0717004408 0114908788
Mrs. K.D.A. Ranasinghaarachchi Assessor 108 0715249600 0112412103
Mrs. G.P.M. Fonseka Senior Assessor
113
0112076306 0718225673 0332255430
Miss. D.P. Edirisinghe Senior Assessor 105 0714424986 0112189167
Mr. E.D.V.S. Jayarohana Senior Assessor
111
0112077246 0714444215 0112604528
Miss. G.L. Chandrani Senior Assessor 109 0712500557 0343341637
Mr. M. Gamage Assessor 144 0714444306 0112098231
Mr. K.K. Pushpasiri Assessor
134
0112078964 0728103058 0112073224
P.A.S.N. Pulleperuma Assessor 151 0714413291 0332286725
Mr. W.P.S. Warnakulasooriya Assessor 151 0714413175 0332227995
Office – Maharagama          
Mrs. S.N.B. Rosa Deputy Commissioner   0112840099 0716004645 0332246430
Mrs. D.K.N. Samanmali Senior Assessor   0112837399 0718127024  
Mr. H.A.G. Jayawickrama Senior Assessor
 
     
 
0112896302 0714413282 0112768446
Mrs. M.M.S.N. Karunathilaka Senior Assessor 0718243893  
Mr. W.D.D. Sujeewa Senior Assessor 0776206462  
Mr. U.P. Jayalath Assessor 0716385183 0332294445
Mrs. P. Dissanayake Assessor 0714928647 0112156353
Mrs. H.D.D. Silva Assessor 0710992926  
Mrs. B.K.S. Lakmali Senior Assessor
 
     
 
0112837308 0718140821 0112770735
Mr. U.J.I. De Silva Senior Assessor 0716353140 0112073224
Mrs. A.S. Samarakkodi Senior Assessor   0112837399 0714448471 0343302660
Mr. H.D. Ajith Nishantha Assessor
 
     
 
0112851792 0718115963  
Mr. S.D. Jayarathna Assessor 0714100846 0112847692
Mrs. M.P.P. Karunarathna Assessor 0714413312 0112157310
Mr. T.T. Premashantha Assessor   0112896303 0715639484 0112801448
Office – Gampaha          
Mrs. K.N.K. Silva Deputy Commissioner   0332226530 0774242246 0112241546
Mrs. H.M.S. Karunarathna Senior Assessor
 
     
 
0332233136 0777186469  
Mr. H.D.R.P. Gunasekara Senior Assessor 0712137919 0113124110
Mrs. L.H.C.J. Liyanahiti Senior Assessor 0716712999 0332227285
Mr. S.H.S. Fernando Assessor 0715619692 0113124110
Mrs. R.D.T.P. Pushpakumari Senior Assessor   0332222121 0776175996 0113123671
Mrs. G.G. Sriyani Senior Assessor
 
     
 
0332230121 0719478118 0332248430
W.A. Ajith Pathmasiri Assessor 0716277291 0112409280
Mr. K.W.R. Kariyawasam Assessor 0714413045 0332293211
Mr. R.U. Mirihagalla Senior Assessor
 
     
 
0332222277 0714453238 0332226340
Mr. H.R.A.J.I. Ranasinghe Senior Assessor 0714417702 0112402451
Mr. K.K.R. Rasath Kumara Senior Assessor 0714413273 0117906148
Mrs. Chithrani Kularathne Assessor 0718029605 0112295568
Office – Kaluthara          
Mr. W.S.R. Rodrigo Deputy Commissioner   0342223124 0718037230 0312239693
Mrs. M.D.U. Gunathilaka Senior Assessor
 
     
 
0342223032 0727070273 0342225869
Mrs. D.P. Danwatta Assessor 0714410723 0382240937
Mr. K.A.A.K. Amarasinghe Senior Assessor 0714457958 0342220914
Mr. K.R.D.A.K. Gunawardana Senior Assessor   0342221269 0718430947 0343444227
Mrs. P.P. Anthony Senior Assessor
 
     
 
0342221282 0714399034  
Mrs. K.L.V.H. Gunarathna Senior Assessor 0714399096  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit