மேல் மாகாணத்தின் இறைவரித் திணைக்களம்
     
பிரதான காரியாலய ஆணையாளர் ஜீ.ஏ.என்.ஜயந்த தொ.இ. –  011-2077270
  இல. 204 பக்ஸ்    –  011-2077270
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை ஈமேல் –
  பத்தரமுல்ல.  
கொழும்பு காரியாலயம் டி.ஏ.எஸ்.ததிகம தொ.இ –  011-2077235
பிரதி ஆணையாளர் இல. 204 பக்ஸ் –  011-2077235
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை ஈமேல் –
  பத்தரமுல்ல.  
கொழும்பு காரியாலயம்

பிரதி ஆணையாளர்

திருமதி. பீ.அமர சேகர

171- 1/1,சந்திர சிறிக் கட்டடம்

பழைய கொட்டாவ வீதி,நாவின்ன,

மகரகம.

தொ.இ .-   011-2840099

011- 2840099

011-2837399

011- 2851792

பக்ஸ் –    011-2840099

ஈமேல் –

கம்பஹா காரியாலயம் திருமதி.கே.என் கே. சில்வா தொ.இ. –  033-2226530
விடயப் பொறுப்பு சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் கச்சேரிக் கட்டடம்             033-2230121

033- 2222277

  பண்டியமுல்ல                   033- 2233136
  கம்பஹா. பக்ஸ்   –  033-2226530

ஈமேல் –

களுத்துறை காரியாலயம் திரு.டி. எஸ்.மலவறாச்சி தொ.இ. – 034-2223124
பிரதி ஆணையாளர் 195/2 ,காலி வீதி,

களுத்துறை தெற்கு.

                  034- 2223032
                    034- 2221269

034-2221282

    பக்ஸ்    –  0342223124

ஈமேல் –

முத்திரைப் பிரிவு திரு.எம்.ரீ.எம்.எஸ்.பெர்ணாந்து தொ.இ –  011-2077248
பிரதி ஆணையாளர் இல. 204 பக்ஸ்     –  011-2077248
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை ஈமேல் –
  பத்தரமுல்ல.  
கணக்குப் பிரிவு  

திருமதி எம் பீ..மதுவந்தி

தொ.இ –  011-2077165
கணக்காளர் இல. 204 ஈமேல் –
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை  
  பத்தரமுல்ல.  
தாபனப் பிரிவு திரு சம்பத் உடுமுல்ல தொ.இ. -034-2077268
நிர்வாக  உத்தியோகத்தர் இல. 204 ஈமேல் –
  டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை  
  பத்தரமுல்ல.  

 

 

 

மாகாண இறைவரித் திணைக்களம் மேல் மாகாணம்    
தொலைபேசிப் பெயர்ப் பட்டியல் – 2017        
           
பெயர் பதவி தொடர் இல காரியாலயம் கையடக்கத்தொ. இ. இல்லம்
பிரதான காரியாலயம்          
திரு ஜீ.ஏ.என்.ஜயந்த இறைவரி ஆணையாளர் 100 0112077270 0716116688 0342280108
திருமதி எம் பீ..மதுவந்தி கணக்காளர் 116 0112077165 0718384161  
திரு.சம்பத் உடுமுல்ல நிர்வாக  உத்தியோகத்தர் 103 0112077268 0714415362  
திரு சம்பத் எதிரிசிங்க நிதி உதவியாளர் 117 0112077165 0714415382 0334901286
திருமதி டி.கே.என்.சமன்மலி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 124 0112078969 0718127024  
திரு பீ.சீ.சிமித்திரஆரச்சி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 132 0112077163 0714425047 0112789335
திரு.எச்.டி.அஜித் நிசாந் மதிப்பீட்டாளர் 104 0112077167 0718115963  
           
கொழும்பு காரியாலயம்          
திருமதி டி.ஏ.எஸ்.ததிகம பிரதி ஆணையாளர் 118 0112077235 0714465276 0112958040
திரு டப்.எஸ்.ஆர்.ரொற்றிகோ சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 121 0112078886 0718037230 0312239693
திருமதி விந்தியா ரணவல்ல சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 130 0112078928 0717319250 0112745679
திரு.ஆர்.யூ.மீறியகல்ல சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 137 0112077163 0714453238 0332226340
திருமதி. எச். ஆர்.பீரிஸ் சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 122 0112078969 0719593569 0112620297
திருமதி எச்.ஈ.டப்.ஐ.ஜே.கே.ஏக்கநாயக்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 129 0112078928 0714444224 0112867531
திருமதி எச்.எம்.எஸ் கருணாரத்ன சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 121   0777186469  
திரு எச். ஆர்.ஏ.ஜே.ஐ ரணசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 120 0112078886 0714417702 0112402451
திரு. கே.கே. ஆர் சரத் குமார சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 133 0112078964 0714413273 0117906148
திருமதி ஜீ.ஜீ.சிறியாணி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 138 0112077163 0719478118 0332248430
திருமதி டி.பீ.தன்வத்த மதிப்பீட்டாளர் 136 0112077163 0714410723 0382240937
திருமதி பீ திசாநாயக மதிப்பீட்டாளர் 136 0112077163 0714928647 0112156353
திருமதி டி.ஆர்.சீ. முணசிங்க மதிப்பீட்டாளர் 134 0112078964 0757476022 0112762536
திரு.எஸ்.எச். எஸ்.பெர்ணாந்து மதிப்பீட்டாளர் 134 0112078964 0715619692 0113124110
திருமதி சித்திராணி குலரத்ன மதிப்பீட்டாளர் 131 0112078928 0718029605 0112295568
திருமதி றுவன் காரியவசம் மதிப்பீட்டாளர் 131 0112078928 0714413045 0332293211
           
முத்திரைப் பிரிவு          
திரு.எம்.ரீ.எம்.எஸ்.பெர்ணாந்து பிரதி ஆணையாளர் 102 0112077248 0714413210 0785234567
திரு ஜீ.பீ.எச். ஜயந்த சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 107 0112078941 0714319174 0112911698
திரு எச்.ஏ.பீ. ஜயவிக்கிரம சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 106 0112077167 0714413282 0112768446
திருமதி பீ.கே.எஸ் லக்மாலி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 123 0112078969 0718140821 0112770735
திருமதி டப். ஏ.கே.சாந்தனி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 108 0112078941 0718157138 0112831755
திரு. எச்.டி. ஆர். பீ. குணசேகர சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 109 0112077246 0712137919 0113124110
திருமதி ஆ.டி.ரீ.பீ.புஷ்பகுமாரி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் 110 0112078941 0776175996 0113123671
திரு எம் பீ.பீ கருணாரத்தன. மதிப்பீட்டாளர் 105 0112076306 0714413312 0112157310
திரு யூ.பீ.ஜயலத் மதிப்பீட்டாளர் 105 0112076506 0716385183 0332294445
திரு எஸ்.டி.ஜயரத்ன மதிப்பீட்டாளர் 107 0112077167 0714100846 0112847692
திரு எச் கமகே மதிப்பீட்டாளர் 111 0112077246 0714444306 0112098231
திரு.ரீ.ரீபிரேமசாந்த மதிப்பீட்டாளர் 111 0112077246 0715639484 0112801448
           
மகரகம காரியாலயம்          
திருமதி ஜீ. அமரசேகர பிரதி ஆணையாளர்   0112840099 0714425110 0112803140
திருமதி எம். டி.யூ குணதிலக சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112837399 0727070273 0342225869
திரு.டி.எம். உதயசிறி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112837399 0713110632 0382244812
திரு யூ.ஜே.ஐ . த சில்வா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112837399 0716353140 0112073224
திரு ஈ.டீ.வீ.எஸ்ச ஜயரோஹண சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112837399 0714444215 0112604528
திருமதி கே.ஏ.பீ.ஜீ.பெரேரா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112851792 0714444235 0112850539
திருமதி எம் எல்.பெரேரா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   112896302 0719605642 0363360351
திரு.எல்.என்.ஆர்.எஸ்.சமரசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112896303 0714444232 0112911945
திரு கே.எல்.வீ.எச். குணரத்ன சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்     0714399096  
திரு.ஜே. ஆர் தஹநாயக சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112851792 0714435832 0113114586
திருமதி. கே. எம்.எல்.கிரேரு சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112896302 0714443900 0112850275
திருமதி.கே.ஏ.சித்திரலதா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112896302   0114973980
திருமதி பீ.பீ.அன்ரனி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்     0714399034  
திரு ஏ.எச்.யூ.ஆர் அத்தபத்து சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112851792 0718130837 0114592177
செல்வி டி. பீ. எதிரிசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்     0714424986 0112189167
திரு டப்.டி.டி.சுஜீவ சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0112896302 0776206462  
திருமதி கே.டி.ஏ. ரணசிங்க ஆரச்சி மதிப்பீட்டாளர்   0112896303 0715249600 0112412103
திரு கே.கே.புஷ்ப சிறி மதிப்பீட்டாளர்     0728103058 0112073224
திருமதி எச்.டி.டி.சில்வா மதிப்பீட்டாளர்     0710992926  
திருமதி என்.டி.நிமலசிறி மதிப்பீட்டாளர்   0112837399 0716561071 0112188180
           
கம்பஹா காரியாலயம்          
திருமதி.கே.என் கே. சில்வா பிரதி ஆணையாளர்   0332226530 0774242246 0112241546
திருமதி எஸ்.என்.பீ.றோசா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0332233136 0716004645 0332246430
திருமதி ஜீ. பீ.எம்.பொன்சேகா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0332222277 0718225673 0332255430
திருமதி பீ.டப்.ஆர்.வீரசூரிய சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0332222277 0717896444 0112290376
திருமதி பீ.எம்.வந்தவோனா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0332222277 0718087850 0333341634
திருமதி எம்.எஸ்.ஆர்.எம்.பெரேரா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0332230121 0714413056 0335812353
திரு எச். ஆர்.பீ.புத்திக்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0332222277 0714404314  
திருமதி. ஜே.பீ.ஜே. சந்திரலதா மதிப்பீட்டாளர்   0332230121 0712482271 0332271641
திரு டி.எஸ்.எஸ்.பீரிஸ் மதிப்பீட்டாளர்     0718225671 0112970814
திரு டப்.பீ.எஸ் வர்ணகுல சூரிய மதிப்பீட்டாளர்   0332230121 0714413175 0332227995
திரு பீ. ஏ.எஸ்.என். புல்லபெரும மதிப்பீட்டாளர்   0332230121 0714413291 0332286725
திரு டப்.ஏ அஜித் பத்மசிறி மதிப்பீட்டாளர்   0332230121 0716277291 0112409280
திரு எம்.வை.பீ சிசிர குமார மதிப்பீட்டாளர்   0332230121 0718015869 0332246430
செல்வி தம்மிகா ராஜபக்‌ஷ மதிப்பீட்டாளர்   0332222277 0718029601  
திருமதி எல். எச்.சீ.ஜே. லியனஹிடி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்     0716712999 0332227285
           
களுத்துறை காரியாலயம்          
திரு.டி. எஸ்.மல்லவராச்சி பிரதி ஆணையாளர்   0342223124 0713098843 0382235259
செல்வி. ஜீ . எல். சந்திராணி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342223032 0712500557 0343341637
திரு. டி.எம்.ரணவீர சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342221269 0714413280 0343341346
திருமதி ஏ.எஸ். சமரக்கொடி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342223032 0714448471 0343302660
திருமதி சீ.ரீ.வை. கே.பெரேரா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342221282 0717004408 0114908788
திரு.கே. ஆர்.டி.ஏ.கே. குணவர்தன சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342221269 0718430947 0343444227
திரு பீ. கே. எஸ் . ஏ. குமார சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342221282 0714802899  
திருகே.ஏ.ஏ.கே அமரசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342221282 0714457958 0342220914
திருமதி எம். எம்.எஸ்.என்.கருணாதிலக சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர்   0342223032 0718243893  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit