செயற்பணி

மேல் மாகாணத்தினுள் மக்களின் வாழ்க்கையினை உயர்த்துவதற்காக திட்டமிடப்படும் பொருளாதார, சமூக மற்றும் அரசியல்  அம்சங்களை வெற்றி கொள்வதற்குத் தேவையான  வரி மற்றும்  பிற வருமானங்களை சேகரிப்பது மாகாண இறைவரித் திணைக்களத்திற்கு   கையளிக்கப்பட்டு உள்ள செயற்பணியாகும். இந்தச் செயற்பணியினை  மேற்கொள்வதற்கு இறைவரித் திணைக்களத்தின் எல்லாப் பணியாட்களும்  அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit