මුද්දර ගාස්තු ආපසු ගෙවීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය  index
මුද්දර ගාස්තු මතය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය index
නිසි පරිදි මුද්දර ගාස්තු ගෙවා ඇති බවට සාධන පත් පිටසන් කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය index
බස්නාහිර  පළාත් මුරි 133.3.1 (අ ) යටතේ ආපසු ගෙවීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය index

 

Price Competition Tax-Return index
Opinion of valuation for stamp duty index
Application for online opinion index
Pawn application index